Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..

Izbicko,2014-08-29

OŚ.DŚ.6220.2.2014

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

 środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania,

 

że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Gizeli i Bernarda Gorzel, Siedlec,  ul. Wiejska 47, 47-180 Izbicko z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47 wydano postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 2, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

                                                                                                                             Brygida Pytel

                                                                                                                                 /  -  /

                                                                                                                            Wójt Gminy