Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec

Izbicko, 2014-09-01

OŚ.DŚ.6220.2.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania,

 

że na podstawie art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 – w toku rozpatrywania wniosku inwestora Państw Gizeli i Bernarda Gorzel zam. Siedlec,          ul. Wiejska 47, 47-180 Izbicko z dnia 7 lipca 2014r., dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu, przy ul. Wiejskiej 47, wydano postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na postanowienie, na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) nie przysługuje zażalenie.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                     Brygida Pytel

                                                                                                            /  -  /

                                                                                                      Wójt Gminy