Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice

Izbicko, 2014-09-01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  1235 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   1 września 2014 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.3.2014

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice

na wniosek Pana Janusza Franiczek pełnomocnika Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

                                                                                                       Brygida Pytel

                                                                                                               /  -  /

                                                                                                         Wójt Gminy