Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"

Izbicko, dnia 16.09.2014r.

 

 

OŚ.DŚ.6220.3.2014

 

 

 Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

 

Wójt Gminy Izbicko, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice

Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – Postanowienie Nr WOOŚ.4241.263.2014.MSe z dnia 21.08.2014 r. – o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
  • Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - opinia Nr NZ.9022.4.17.2014.ZD z dnia 25.08.2014 r. - o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do

przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając

ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że

wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron do racji ich czynnego udziału

w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kpa informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w pokoju nr 2 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni  od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1239 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku: www.bip.izbicko.pl,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                                              Brygida Pytel

                                                                                                                    /  -  /

                                                                                                              Wójt Gminy