Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec

                                                                                          Izbicko, 2014-09-18

 

OŚ.DŚ.6220.1.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

zawiadamiam

strony postępowania
 

że na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w dniu 18 września 2014 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek  Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A., 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5 w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski – wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w Gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gminie Izbicko”.

Strony maja prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony przed wydaniem decyzji w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                        

                                                                                                       Brygida Pytel

                                                                                                             /  -  /

                                                                                                        Wójt Gminy