Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu

Urząd Gminy w Izbicku
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 5
tel. 77/ 4617221 wew. 108
fax 77/ 4631254


Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia 
Wymagane dokumenty
Dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych) 

Opłaty:
5 zł za podanie o wydanie odpisu Zwolnienia z opłaty za podanie i odpis stosuje się w przypadkach: - wydania odpisu do celów emerytalnych i rentowych, - wydania odpisu na żądanie zakładów pracy, - wydania odpisu na żądanie szkól, - wydania odpisu w sprawach opieki i kurateli, - osób ubiegających się o przywrócenie dawnej pisowni imion i nazwisk, - z tytułu ubóstwa, w sprawach repatriacji i uzyskania na tej postawie obywatelstwa polskiego

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie 

Inne wskazówki, uwagi:
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Sposób załatwienia sprawy
Osobiście lub dla osób zamieszkałych poza Izbickiem istnieje możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy

Podstawa prawna:
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z dnia 6 października 1986r.) Akt zgonu 
Wymagane dokumenty
- Karta zgonu
- Dowód osobisty wnioskodawcy
- Dowód osobisty zmarłego oraz jego współmałżonka (jeśli żyje)

Opłaty:
5 zł za podanie o wydanie trzech bezpłatnych odpisów aktu zgonu

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Zgon osoby należy zgłosić do trzech dni od dnia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu 

Inne wskazówki, uwagi:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: -małżonek lub dzieci zmarłego -najbliżsi krewni i powinowaci -osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon -administrator budynku W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok. 

Sposób załatwienia sprawy 
Osobiście przez zgłaszającego zgon

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 36.poz180)