Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice

Izbicko, 2014-10-16

 

 

OŚ.DŚ.6220.1.2014

 

 

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Izbicko

 

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia           3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko

zawiadamia,

 

o wydaniu decyzji Nr OŚ.DŚ.6220.1.2014 z dnia 16.10.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski – Wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w Gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gminie Izbicko

Decyzja została wydana na wniosek inwestora: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski z dnia 17.01.2014 r.

 

Zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku www.bip.izbicko.pl;

oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku, Urzędzie Miejskim w Gogolinie i Urzędzie Gminy Tarnów Opolski jak również na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Otmice, Siedlec, Poznowice, Tarnów Opolski, Kamień Śląski.

 

                                                                                                                Brygida Pytel

                                                                                                                       /  -  /

                                                                                                                 Wójt Gminy