Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie

Izbicko, 2014-11-20

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie budowy 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.)

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   20 listopada 2014 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.4.2014

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na budowie 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)

 

na wniosek inwestora:  Blattin Polska Sp. z o.o., Siedlec, ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

            Obwieszczenie zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia- miejscowość Siedlec

 

 

                                                                              Brygida Pytel

                                                                                    /  -  /

                                                                              Wójt Gminy