Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Gminy w Izbicku
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 5
tel. 77/ 4617221 wew. 108
fax 77/ 4631254


Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej 
Wymagane dokumenty
- Dowody osobiste,
- Odpisy skrócone aktu urodzenia,
- Dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych.

Opłaty:
75 zł za sporządzenie aktu małżeństwa 5 zł za zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Co najmniej miesiąc przed zaplanowanym terminem zawarcia małżeństwa, należy złożyć wymagane dokumenty i zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Inne wskazówki, uwagi:
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu) Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa. Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy. 

Sposób załatwienia sprawy 
Osobiście

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 86.poz180) 

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą 
Wymagane dokumenty
Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.
Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej: -podanie
-odpis skrócony aktu urodzenia
-dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, odpis skrócony aktu zgonu)
- złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przedstawić dowód osobisty

Opłaty:
30zł opłata za zaświadczenie
5zł za zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5 zł za podanie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów
Inne wskazówki, uwagi:
Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wydania. 

Sposób załatwienia sprawy 
Osobiście w USC miejsca stałego zameldowania 

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 36.poz180) 

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej 
Wymagane dokumenty
- Dowody osobiste,
- Odpisy skrócone aktu urodzenia,
- Dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych

Opłaty:
75zł za sporządzenie aktu małżeństwa 5zł za zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Zainteresowani otrzymują zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, którego okres ważności wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania
Inne wskazówki, uwagi:
Małżeństwo w formie wyznaniowej zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego, podlegają prawu polskiemu i kierownik USC następnie sporządzi akt małżeństwa. Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające zawarcie związku małżeńskiego i w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa przekazuje do urzędu stanu cywilnego. Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy. 

Sposób załatwienia sprawy 
Osobiście Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 36.poz180)