Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Izbicku
Alicja Nowak - inspektor, pokój nr 10
tel. 077 4617221 wew 107

Wymagane dokumenty:

 • wnioskek o wydanie zezwolenia,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Opłata skarbowa i inne opłaty:

Opłata skarbowa – nie dotyczy.

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na poniższe konto bankowe:
Urząd Gminy w Izbicku
BS Leśnica F/Izbicko 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

 • opłata wnoszona jest proporcjonalnie (licząc od dnia wydania do końca roku kalendarzowego) i musi być dokonana najpóźniej w dniu odbioru zezwolenia,
 • zezwolenie zazwyczaj wydaje się na okres pięcioletni, po upływie którego przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie kolejnego zezwolenia.
 • Wniosek podlega opinii (w formie postanowienia) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku, o zgodności z uchwałami Rady Gminy Izbicko
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Odbiór zezwolenia odbywa się za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356),
 • ustawa kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.pdf (69,67KB)

PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (64,74KB)


sporządziła: Alicja Nowak tel. 077 4617221 wew 107
Urząd Gminy w Izbicku, pokój nr 10