Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Referenta ds. świadczeń rodzinnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej

od dnia 1 kwietnia 2015r.

Wymagania niezbędne:

 1. ma obywatelstwo polskie
 2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków referenta ds. świadczeń rodzinnych
 5. wykształcenie wyższe

Wymagania dodatkowe:

 1. minimum pół roczny okres pracy w jednostce samorządowej lub w ośrodku pomocy społecznej
 2. bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o finansach publicznych
 3. bardzo dobra znajomość programu SYGNITY w zakresie świadczeń rodzinnych
 4. znajomość ustawy o funduszu alimentacyjnym
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. umiejętność współpracy w zespole,
 7. dyspozycyjność,
 8. odpowiedzialność,
 9. kreatywność
 10. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.       

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej i innych przepisów.

 1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
 3. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 4. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń oraz metryki spraw,
 5. udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia rodzinne.
 6. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 7. prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,
 8. opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 9. planowanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych
 10. ustalenie zapotrzebowania na środki masowe na realizację świadczeń rodzinnych,
 11. współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami,
 12. wydawanie zaświadczeń dotyczących pobranych świadczeń,
 13. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 14. prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 15. wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego
 16. zastępowanie pracownika ds. funduszu alimentacyjnego podczas jego nieobecności
 17. przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązana:
  - kierować się zasadami etyki zawodowej,
  - udzielać osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach.
  - zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
  - do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) podpisane  oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
i) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
j) kserokopia prawa jazdy.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Referenta ds. Świadczeń rodzinnych” do dnia 24 marca 2015r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko  do godz. 15,30

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014r.  poz.1182 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopad 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z póź. zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

  Brygida Pytel

 

PDFOgłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych.pdf (45,75KB)
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku.pdf (24,00KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska w OPS w Izbicku.pdf (68,28KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (25,03KB)