Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego


 Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1118) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Izbicko na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dziennik Ustaw rok  2011 r. Nr 6, poz. 25).

 W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Izbicko, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.izbicko.pl
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izbicko

 W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Izbicko tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MPiPS w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

DOCWzór oferty.doc (90,00KB)
DOCWzór sprawozdania.doc (73,50KB)
DOCFormularz z uwagami do ofery złożonej w trybie art. 19a.doc (30,50KB)
 


PDFOferta Stowarzyszenia.pdf (7,49MB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy dot. ofery realizacji zadania publicznego pn. Spotkania seniorów - łączymy pokolenia.pdf (554,10KB)
PDFInformacja o udzieleniu dotacji.pdf (504,75KB)