Przejdź do treści strony WCAG

4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"

                                                                                          Izbicko, 2015-09-24

 

OŚ.DŚ.6220.3.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łącznej 527 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/5 obręb Poznowice”

 

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 

1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

2. Na wniosek inwestora Pana Krzysztofa Sygit zam. ul. Wiejska 31c/4, Kalinów, 47-100 Strzelce Opolskie reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Poskart Pracownia Usług Projektowych POSKART, ul. Wyspiańskiego 26, 47-303 Krapkowice  z dnia 7 września 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łącznej 527 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/5 obręb Poznowice”.

3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Izbicko.

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Izbicko,    ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 2 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug@izbicko.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

                                                                        Wójt Gminy

                                                                             /  -  /

                                                                       Brygida Pytel