Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"

Izbicko, 2015-10-09

OŚ.DŚ.6220.4.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

 

 

 Wójt Gminy Izbicko zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 24 października 2013 r poz. 1235) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr 1145, 1115, 1090 obreb Krotnica oraz działka nr 346/169 obręb Ozimek z wniosku złożonego w dniu 24.09.2015 r. przez Panią Agnieszkę Niedźwiedź pełnomocnika inwestora Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na terenie Gminy Izbicko i Ozimek.

Jednocześnie informuje się, iż wnioskodawca w dniu 24.09.2015 r do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańsów Śląskich 12, 47-180 Izbicko pok. nr 2 lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

 

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Izbicko, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

 

                                                                                              Z-ca Wójta

                                                                                                   /  -  /

                                                                                            Grzegorz Koprek          

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2015
  przez: Dariusz Bekiersz
 • opublikowano:
  13-10-2015 08:24
  przez: Dariusz Bekiersz
 • zmodyfikowano:
  13-10-2015 08:27
  przez: Dariusz Bekiersz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 2070
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl