Przejdź do treści strony WCAG

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"

Izbicko, 2015-12-14

 OŚ.DŚ.6220.4.2015

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r., poz 267) w związku z wnioskiem  Pani Agnieszki Niedźwiedź pełnomocnika Gminy Izbicko  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina”

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina”

 

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji,  w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.2 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy  w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicach ogłoszeń sołectwa Krośnica, Borycz, Krzyżowa Dolina.

                                                                                                      Brygida Pytel

                                                                                                             /  -  /

                                                                                                        Wójt Gminy