Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2016 roku

PDFUchwała nr XV.90.2016.pdf (63,60KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Izbicko na terenie gminu Izbicko

PDFUchwała nr XV.91.2016.pdf (116,07KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r.  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2016-2024”

PDFUchwała nr XV.92.2016.pdf (1,18MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych

PDFUchwała nr XV.93.2016.pdf (95,01KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

PDFUchwała nr XV.94.2016.pdf (565,83KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

PDFUchwała nr XV.95.2016.pdf (97,77KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

PDFUchwała nr XV.96.2016.pdf (97,98KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach  dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

PDFUchwała nr XVI.97.2016.pdf (316,33KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
PDFUchwała nr XVI.98.2016.pdf (71,46KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
PDFUchwała nr XVI.99.2016.pdf (68,45KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczonych do 3 lat
PDFUchwała nr XVI.100.2016.pdf (1,33MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
PDFUchwała nr XVI.101.2016.pdf (522,09KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2016-2018
PDFUchwała nr XVI.102.2016.pdf (250,11KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2016
PDFUchwała nr XVI.103.2016.pdf (100,12KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r.  o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XVII.104.2016.pdf (105,26KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
PDFUchwała nr XVII.105.2016.pdf (164,42KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
PDFUchwała nr XVII.106.2016.pdf (923,15KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała nr XVII.107.2016.pdf (212,68KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Izbicko do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”
PDFUchwała nr XVII.108.2016.pdf (277,33KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola
PDFUchwała nr XVII.109.2016.pdf (195,43KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie poparcia rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego
PDFUchwała nr XVII.110.2016.pdf (192,96KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

PDFUchwała nr XVIII.111.2016.pdf (423,71KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
PDFUchwała nr XVIII.112.2016.pdf (13,58MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia mia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
PDFUchwała nr XVIII.113.2016.pdf (4,36MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
PDFUchwała nr XVIII.114.2016.pdf (71,75KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r.  o zmianie uchwały w sprawie "Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2016-2024"

PDFUchwała nr XX.116.2016.pdf (528,62KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
PDFUchwała nr XX.117.2016.pdf (4,43MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XX.118.2016.pdf (312,63KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Izbicko pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwienia Odpadów "Czysty Region" sp. z o.o.
PDFUchwała nr XX.119.2016.pdf (64,94KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2015 rok
PDFUchwała nr XX.120.2016.pdf (68,44KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
PDFUchwała nr XX.121.2016.pdf (307,85KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu"
PDFUchwała nr XX.122.2016.pdf (268,05KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice
PDFUchwała nr XX.123.2016.pdf (101,36KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.76.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko"
PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko.pdf (1,10MB)

PDFUchwała nr XXI.124.2016.pdf (392,35KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
PDFUchwała nr XXI.125.2016.pdf (134,98KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
PDFUchwała nr XXI.126.2016.pdf (68,82KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
PDFUchwała nr XXI.127.2016.pdf (97,97KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020
PDFUchwała nr XXI.128.2016.pdf (510,43KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW-2
PDFUchwała nr XXI.129.2016.pdf (104,42KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
PDFUchwała nr XXI.130.2016.pdf (65,51KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały

PDFUchwała nr XXII.131.2016.pdf (288,89KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
PDFUchwała nr XXII.132.2016.pdf (61,37KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016

PDFUchwała nr XXIII.133.2016.pdf (398,09KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
PDFUchwała nr XXIII.134.2016.pdf (199,24KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała nr XXIII.135.2016.pdf (8,90MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2016-2019
PDFUchwała nr XXIII.136.2016.pdf (554,73KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu "Honorowy obywatel Gminy Izbicko" i "Zasłużony dla Gminy Izbicko"

PDFUchwała nr XXIV.137.2016.pdf (640,91KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
PDFUchwała nr XXIV.138.2016.pdf (196,75KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXIV.139.2016.pdf (197,54KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXIV.140.2016.pdf (111,58KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
PDFUchwała nr XXIV.141.2016.pdf (104,54KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
PDFUchwała nr XXIV.142.2016.pdf (309,89KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
PDFUchwała nr XXIV.143.2016.pdf (71,19KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony

[PDFUchwała nr XXV.144.2016.pdf (211,18KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
PDFUchwała nr XXV.145.2016.pdf (1,33MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
PDFUchwała nr XXV.146.2016.pdf (4,95MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXV.147.2016.pdf (105,32KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
PDFUchwała nr XXV.148.2016.pdf (592,63KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
PDFUchwała nr XXV.149.2016.pdf (109,76KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
PDFUchwała nr XXV.150.2016.pdf (110,76KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017