Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."

Izbicko, 2016-02-22

 

 

OŚ.DŚ.6220.7.2015

 

 

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Izbicko

 

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia              3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko

zawiadamia,

 

o wydaniu decyzji Nr OŚ.DŚ.6220.7.2015 z dnia 22.02.2016 r. umarzające postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła kruszenia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu wraz z droga technologiczną oraz połączenie transportu z istniejącą łamiarnia wtórną wraz ze składowiskiem buforowym.

 

Zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku www.bip.izbicko.pl;

oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku, Urzędzie Miejskim w Gogolinie i Urzędzie Gminy Tarnów Opolski jak również na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Otmice, Siedlec, Tarnów Opolski, Kamień Śląski.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                           /  -  /

                                                                                                     Brygida Pytel