Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty na rok 2018

Podatek od nieruchomości

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PDFUchwała nr XXXVI.200.2017.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2017 r. Poz. 2952).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych wynosi:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

736,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1343,00

powyżej 9 i poniżej 12

1535,00

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inny system
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1703,00

1703,00

13

14

1769,00

1769,00

14

15

1846,00

1846,00

15

 

1924,00

1924,00

Trzy osie

12

17

1987,00

1987,00

17

19

2064,00

2064,00

19

21

2129,00

2129,00

21

23

2206,00

2206,00

23

25

2285,00

2285,00

25

 

2350,00

2350,00

Cztery osie i więcej

12

25

2426,00

2426,00

25

27

2490,00

2490,00

27

29

2569,00

2569,00

29

31

2632,00

2632,00

31

 

2709,00

2709,00

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku

od 3,5 i poniżej 8

1278,00

od 8 i poniżej 12

1690,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1987,00

1987,00

18

25

2052,00

2052,00

25

31

2100,00

2117,00

31

 

2112,00

2419,00

Trzy osie i więcej

12

40

2150,00

2419,00

40

 

2172,00

3130,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku

od 7 i poniżej12

1594,00

 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1594,00

1594,00

18

25

1660,00

1660,00

25

 

1723,00

1723,00

Dwie osie

12

28

1660,00

1660,00

28

33

1723,00

1723,00

33

38

1724,00

1787,00

38

 

1464,00

2220,00

Trzy osie i więcej

12

38

1787,00

1787,00

38

 

1320,00

1857,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniejszej niż 22 miejsca

1459,00

równej lub większej niż 22 miejsca

2129,00

 PDFUchwała nr XXXVI.199.2017.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2017 r. Poz. nr 2951).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata targowa

Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Izbicko w kwocie 40,00 zł.
Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na imprezach o charakterze charytatywnym lub promujących kulturę oraz na festynach organizowanych na terenie gminy.

PDFUchwała nr XXV.147.2016.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2017 r.  Poz. nr. 96)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:
1) zajęte na działalność związaną z wytworzeniem i doprowadzaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków;
2) zajęte na wysypiska odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr XII.66.2015.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zwolnień po podatku od nieruchomości (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 3005).

PDFUchwała nr XVI.103.2016.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 29 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op z 2016 r., poz. 715).

Metryczka
 • wytworzono:
  11-12-2017
  przez: Agnieszka Joszko
 • opublikowano:
  11-12-2017 12:33
  przez: Agnieszka Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 1165
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×