Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. ochrony danych osobowych.pdf (46,42KB)
 

 

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Izbicko

na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych

 w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

 • Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. Wykształcenie wyższe
  6. Posiadanie minimum rocznego stażu pracy w urzędach administracji publicznej
  7. Doświadczenie na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych
  8. Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność stosowania ich w praktyce m in:
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy /95/46/WE

 

 • Wymagania dodatkowe:
  1. Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
  2. Umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista,
  3. Komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, odporność na stres,
  4. Prawo jazdy kategorii B

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy:

 1. Bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów prawnych oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,
 2. Kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjna i archiwalną,
 3. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form i metod pracy,
 4. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 5. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli,
 6. Zadania z zakresu przygotowania Gminy do stosowania przepisów RODO tj:

REALIZACJA ORAZ KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI STANOWISKA.

 • Zapewnienie ciągłości upoważniania do przetwarzania danych osobowych poprzez:
  przygotowywanie i koordynacja procesu upoważniania do przetwarzania danych osobowych pracowników Urzędu, modyfikację oraz odbieranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • koordynację wydawanych pracownikom przetwarzającym dane osobowe upoważnień do przetwarzania danych oraz zlecanie modyfikacji uprawnień w systemach informatycznych w przypadku odebrania lub zmiany upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • współpracę z użytkownikami systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w zakresie nadawania, modyfikacji lub odbioru uprawnień oraz administratorami niniejszych systemów.
 • Koordynacja działań związanychze zgłaszaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji tzw. „incydenty bezpieczeństwa", w tym podejmowanie działań zabezpieczających stan bezpieczeństwa informacji w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu, w tym naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia i przygotowanie oraz przedstawienie propozycji zmian do dokumentów oraz procedur regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w Urzędzie, innych działań związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.
 • Udzielanie pomocy w problemach związanych z realizacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 • Świadczenie pomocy oraz samodzielne rozwiązywanie problemów pracowników związanych z wykonywaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 • Sporządzanie analiz, raportów oraz ocen zgodności wypełniania obowiązków administratora danych z wymaganiami ustawy i aktów wykonawczych, w zakresie stosowanych środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Przygotowywanie dokumentów oraz procedur regulujących kwestie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w Urzędzie, jak również działań związanych z przeglądami i aktualizacjami tych dokumentów oraz procedur.
 • Prowadzenie:
  • rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • wewnętrznej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz nadzór nad nią,
  • aktualizacja wykazów i rejestrów dot. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w zakresie właściwości stanowiska.

 

 

ORGANIZUJE I PROWADZI

 • szkolenia z zakresu przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji,
 • spotkania związane z prawidłowym wykonywaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

STOSUJE I UCZESTNICZY WE WDRAŻANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI STANOWISKA.
WYKONUJE INNE ZADANIA W RAMACH STANOWISKA PRACY.

 

 • Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

 • Informacja o warunkach pracyna stanowisku

 

 1. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku na II piętrze, budynek nie posiada windy
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Wymiar czasu pracy – pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony, pierwsza umowa o pracę na czas określony tj. 6 miesięcy;termin zatrudnienia 1 marca 2019r
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Praca na stanowisku wymaga:

a. samodzielności,

b. umiejętności podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,

c. efektywności w działaniu,

d. obowiązkowości,

e. odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,

f. umiejętności radzenia sobie ze stresem,

g. komunikatywności, zdolności interpersonalnych,

h. umiejętności pracy w zespole.

 

 

 • Miejsce i termin składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej i opisanej kopercie: , Konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Izbicko złożyć należy w sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku  do dnia 25 lutego 2019r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z   Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Izbicku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r.  poz. 1000 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopad 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z póź. zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Izbicku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2019r. wyniósł  mniej niż 6%.

 

Wójt Gminy Izbicko

Brygida Pytel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z procesem rekrutacji na stanowisko  Referenta ds.. ochrony danych osobowych  w Urzędzie Gminy w Izbicku 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych :

 1. Nr telefonu
 2. Adres e-mail

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:

Wójt Gminy Izbicko

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko

Tel. 77 4617 221

 

 1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

 1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji

 

 1. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie

 

 

 

………………………………….…                …………………………………………………                        

                           MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                              CZYTELNY PODPIS

                                                                                                                           OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójta Gminy Izbicko.., z siedzibą w Izbicko pod adresem 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śl. 12..
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@izbicko.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
 4. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu i na potrzeby procesu rekrutacji, w zakresie przekazanym administratorowi przez osobę fizyczną, której dane dotyczą w CV.
 5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, która chce przystąpić do procesu rekrutacji musi zamieścić w swoim CV co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail., wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Osoba, która nie poda minimalnego zakresu danych osobowych nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji a jej dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Wszystkie dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.
 7. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo :
 • dostępu do swoich danych osobowych i wszystkich informacji zamieszczonych w klauzuli informacyjnej;
 • sprostować swoje dane osobowe jeżeli okażą się niepełne bądź nieaktualne, bądź zmienią się podczas procesu rekrutacji;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych np. w przypadku zakończonego procesu rekrutacji, osoba fizyczna może zażądać nie usuwania jej CV do następnego procesu rekrutacji;
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych we wskazany możliwy technologicznie sposób na wskazanego odbiorcę;
 • wycofać zgodę na udział w procesie rekrutacji, tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jej dane nie były przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Wójt Gminy Izbicko

/-/

Brygida Pytel

 

PDFOGŁOSZENIE na stanowisko RODOO.pdf (1 004,15KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowisko.pdf (464,52KB)
PDFZarzadzenie-powolanie komisji.pdf (368,28KB)
PDFZarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko.pdf (358,49KB)
PDFZarządzenie w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko.pdf (485,54KB)