Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

AKTUALIZACJA

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KOMUNIKAT
Uwaga !!! pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).


Do przepisów nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311), zmiany wprowadziła ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1543)

Wprowadzono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

PLIK DO POBRANIA:

XLSXFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx

Nowe rozporządzenie Komisji (UE) wprowadziło pewne zmiany zasad udzielania pomocy de minimis, które różnią się od dotychczas stosowanych rozwiązań tj.

 1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy- co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej może skorzystać z pomocy de minimis,
 2. Wprowadzenie obowiązku weryfikacji powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc de minimis a innymi jednostkami gospodarczymi w celu stwierdzenia, czy nie tworzą one jednego organizmu gospodarczego,
 3. zwiększenie pułapu pomocy dla sektora drogowego ze 100 do 200 tyś. EUR,

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) tj., że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Do pobrania:   DOCZAWIADOMIENIE o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego.doc

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD 1 WRZEŚNIA 2012R.

 

Od 1 września 2012r. weszła w życie zmiana art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm., ) regulującego zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Zgodnie  ze znowelizowanym artykułem przyznawane pracodawcom dofinansowanie, należy od 1 września 2012r. traktować jako pomoc de minimis; „art. 70b ust. 11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej ( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r., str. 5). W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oprócz dotychczasowych wymaganych dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm. ) jest zobowiązany do przedłożenia:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de mininis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ),
 3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeśli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.
 4. do wniosku należy dołaczyć dokumenty potwierdzające brak zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym

 

PDFwniosek - dofinansowanie kosztów kształcenia mlodocianego pracownika.pdf
 

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf

PDFOŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS.pdf

PDFOŚWIADCZENIE O NIE KORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2012
  przez: Alicja Nowak
 • opublikowano:
  09-11-2012 09:15
  przez: Alicja Nowak
 • zmodyfikowano:
  16-11-2015 11:42
  przez: Alicja Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 9927
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×