Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Izbicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. Akty prawa miejscowego
 2. http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-komunikaty.html
 3. http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html
 4. Skany dokumentów
 5. http://bip.izbicko.pl/1983/248/dane-teleadresowe.html
 6. http://bip.izbicko.pl/3392/285/uchwaly-podjete-w-2019-roku.html
 7. Akty prawa miejscowego
 8. http://bip.izbicko.pl/3597/292/raport-o-stanie-gminy-izbicko.html
 9. http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-komunikaty.html
 10. http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html
 11. http://bip.izbicko.pl/849/191/wykaz-dziennych-opiekunow.html
 12. http://bip.izbicko.pl/2534/270/rok-szkolny-20172018.html
 13. http://bip.izbicko.pl/2369/284/pomoc-prawna.html
 14. http://bip.izbicko.pl/84/78/przetargi.html
 15. http://bip.izbicko.pl/download/attachment/463/aktualizacja-palnu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-izbicko.pdf
 16. http://bip.izbicko.pl/download/attachment/457/01-zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektry.pdf
 17. http://bip.izbicko.pl/2508/267/rok-2018.html
 18. http://bip.izbicko.pl/2007/252/a-wnioski-o-wydanie-decyzji-2017.html
 19. http://bip.izbicko.pl/2008/253/b-decyzje-i-postanowienia-2017.html
 20. http://bip.izbicko.pl/1617/228/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-wytwarzanych-odpadach-2016.html
 21. http://bip.izbicko.pl/1203/204/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-wytwarzanych-odpadach-2015.html
 22. http://bip.izbicko.pl/1616/226/b-decyzje-i-postanowienia-2016.html
 23. http://bip.izbicko.pl/1202/203/b-decyzje-i-postanowienia.html
 24. http://bip.izbicko.pl/764/181/b-decyzje-i-postanowienia-2014.html
 25. http://bip.izbicko.pl/396/160/b-decyzje-i-postanowienia-2013.html
 26. http://bip.izbicko.pl/156/157/b-decyzje-i-postanowienia-2012.html
 27. http://bip.izbicko.pl/189/94/organizacje-pozarzadowe.html
 28. http://bip.izbicko.pl/download/attachment/8230/informacja-o-wynikach-konsultacji-oraz-informacja-o-uchwaleniu-programu-wspolpracy-na-rok-2019.pdf
 29. http://bip.izbicko.pl/download/attachment/5452/ogloszenie-zwiazku-celowego-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami.pdf
 30. http://bip.izbicko.pl/107/104/majatek-gminy-izbicko.html
 31. http://bip.izbicko.pl/3552/150/sprawozdania-finansowe-za-rok-2018.html
 32. http://bip.izbicko.pl/2845/275/dane-osobowe.html

Wynik analizy (ocena dostępności)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Baksik, marzena.s@izbicko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 603 108 903. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-01-24.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-09-24.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12
Tel.: 77 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
Faks: 77 463 12 54
E-mail:
Strona internetowa: www.izbicko.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.izbicko.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek urzędu wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich natomiast na parterze urzędu gminy znajduje się biuro obsługi klienta. Pracownik przebywający w biurze pomaga każdej osobie, jeżeli jest taka potrzeba sprowadza na parter właściwego pracownika z innego działu.  

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.