Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice

Izbicko, 2019-10-04

OŚ.DŚ.6220.3.2019

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096)w związku z art.73 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) dalej zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Pana Łukasza Sygit, Kalinów,                ul. Wiejska 31c/4, 47-100 Strzelce Opolskie zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie łącznej do 150 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice”.

 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, w toku postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postepowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 4  października 2019r.          

                                                                                          z up. Wójta Gminy

                                                                                               Z-ca Wójta

                                                                                                    /  -  /

                                                                                          Grzegorz Koprek