Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach

Izbicko, 2020-01-21

OŚ.DŚ.6220.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania,

 

że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 09.09.2019 r Pana Łukasza Sygit, zostało wydane postanowienie Nr OŚ.DŚ.6220.3.2019 z dnia 21.01.2020 r. o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie  odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/2 obręb Poznowice.

Na wydane postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

na okres od 21 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r.

 

 

 

 

                                                                                                                 z up. Wójta Gminy

                                                                                                                   Sekretarz Gminy

                                                                                                                            /  -  /

                                                                                                                mgr Marzena Baksik