Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2013 roku

 1. PDFUchwała nr XXVIII.125.2013.pdf (68,97KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
 2. PDFUchwała nr XXVIII.126.2013.pdf (2,74MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Izbicko - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały
 3. PDFUchwała nr XXVIII.127.2013.pdf (100,36KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Izbicko lub jej jednostkom podległym
 4. PDFUchwała nr XXVIII.128.2013.pdf (68,09KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 5. PDFUchwała nr XXVIII.129.2013.pdf (241,79KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
 6. PDFUchwała nr XXVIII.130.2013.pdf (104,90KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 7. PDFUchwała nr XXIX.131.2013.pdf (232,61KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2013
 8. PDFUchwała nr XXIX.132.2013.pdf (90,04KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
 9. PDFUchwała nr XXIX.133.2013.pdf (95,74KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 10. PDFUchwała nr XXIX.134.2013.pdf (1,85MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 11. PDFUchwała nr XXX.135.2013.pdf (2,76MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
 12. PDFUchwała nr XXXI.136.2013.pdf (2,49MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 13. PDFUchwała nr XXXI.137.2013.pdf (8,89MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 14. PDFUchwała nr XXXI.138.2013.pdf (68,73KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
 15. PDFUchwała nr XXXI.139.2013.pdf (64,94KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Izbicko na rok 2014 środków na fundusz sołecki
 16. PDFUchwała nr XXXI.140.2013.pdf (260,17KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
 17. PDFUchwała nr XXXII.141.2013.pdf (1,98MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 18. PDFUchwała nr XXXII.142.2013.pdf (89,89KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/121/2013 w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 19. PDFUchwała nr XXXII.143.2013.pdf (90,81KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 20. PDFUchwała nr XXXII.144.2013.pdf (94,66KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko
 21. PDFUchwała nr XXXII.145.2013.pdf (198,10KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
 22. PDFUchwała Nr XXXII.146.2013.pdf (24,66KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi n działalność Wójta Gminy oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
 23. PDFUchwała nr XXXIII.147.2013.pdf (666,97KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 24. PDFUchwała nr XXXIII.148.2013.pdf (180,56KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 25. PDFUchwała nr XXXIII.149.2013.pdf (10,86MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 26. PDFUchwała nr XXXIII.150.2013.pdf (216,23KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi n działalność Wójta Gminy oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
 27. PDFUchwała nr XXXIV.151.2013.pdf (190,45KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 28. PDFUchwała nr XXXIV.152.2013.pdf (62,72KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2012
 29. PDFUchwała nr XXXIV.153.2013.pdf (66,77KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko absolutorium
 30. PDFUchwała nr XXXIV.154.2013.pdf (62,02KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 31. PDFUchwała nr XXXIV.155.2013.pdf (109,47KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015
 32. PDFUchwała nr XXXIV.156.2013.pdf (67,28KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
 33. PDFUchwała nr XXXV.157.2013.pdf (99,02KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2013 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 34. PDFUchwala nr XXXV.158.2013.pdf (88,83KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2013 r.  w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
 35. PDFUchwała nr XXXVI.159.2013.pdf (99,42KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
 36. PDFUchwała nr XXXVI.160.2013.pdf (64,96KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 37. PDFUchwała nr XXXVI.161.2013.pdf (65,24KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko"
 38. PDFUchwała nr XXXVII.162.2013.pdf (283,61KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 39. PDFUchwała nr XXXVII.163.2013.pdf (6,58MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 40. PDFUchwała nr XXXVII.164.2013.pdf (90,86KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
 41. PDFUchwała nr XXXVII.165.2013.pdf (100,69KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
 42. PDFUchwała nr XXXVII.166.2013.pdf (92,97KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
 43. PDFUchwała nr XXXVII.167.2013.pdf (63,20KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
 44. PDFUchwała nr XXXVIII.168.2013.pdf (92,81KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. 2013 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
 45. PDFUchwała nr XXXVIII.169.2013.pdf (99,83KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 46. PDFUchwała nr XXXVIII.170.2013.pdf (148,26KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
 47. PDFUchwała nr XXXVIII.171.2013.pdf (166,75KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
 48. PDFUchwała nr XXXIX.172.2013.pdf (6,78MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
 49. PDFUchwała nr XXXIX.173.2013.pdf (188,91KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 50. PDFUchwała nr XXXIX.174.2013.pdf (8,15MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 51. PDFUchwała nr XXXIX.175.2013.pdf (1,17MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w spawie uchwalenia budżetu gminy Izbicko na rok 2014
 52. PDFUchwała nr XXXIX.176.2013.pdf (66,39KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
 53. PDFUchwała nr XXXIX.177.2013.pdf (67,30KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych działki stanowiącej drogę, położonej w Siedlcu
 54. PDFUchwała nr XXXIX.178.2013.pdf (210,23KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013
 55. PDFUchwała nr XXXIX.179.2013.pdf (203,06KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
 56. PDFUchwała nr XXXIX.180.2013.pdf (99,76KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko