Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"

Izbicko, 2020-06-01

OŚ.DŚ.6220.1.2020

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256) w związku z art.73 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) dalej zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Pana Marka Klyk właściciela Biura Projektowego ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole działającego w imieniu Gminy Izbicko  zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec”.

 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w  każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, w toku postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postepowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 1  czerwca 2020 r.          

 

                                                                                   z up. Wójta Gminy

                                                                                        Z-ca Wójta

                                                                                            /  -  /

                                                                                     Grzegorz Koprek