Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata

Izbicko, dnia 22.04.2013r.

 

 

OŚ.DŚ.6220.2.2013

 

 

 Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

 

Wójt Gminy Izbicko, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1660 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Izbicko nr OŚ-DŚ-7627/11/07 z dnia 27.12.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową pompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata w gminie Izbicko

Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – Postanowienie Nr WOOŚ.4241.60.2013.MD z dnia 27.03.2013 r. – o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich - opinia Nr NZ/ASz-4325-1-4/13 z dnia 14.03.2013 r. - o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do

przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając

ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że

wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron do racji ich czynnego udziału

w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kpa informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w pokoju nr 2 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni  od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku: www.bip.izbicko.pl,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                Z-ca Wójta

                                                                                     /  -  /

                                                                            Grzegorz Koprek                                                                                                        

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Sołtys Wsi Krośnica, Borycz, Utrata
 3. Gmina Izbicko
 4. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
 5. a/a
Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2013
  przez: Dariusz Bekiersz
 • opublikowano:
  22-04-2013 09:25
  przez: Dariusz Bekiersz
 • zmodyfikowano:
  22-04-2013 09:36
  przez: Dariusz Bekiersz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 4796
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×