Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"

Izbicko, 2013-05-20

OŚ.DŚ.6220.3.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania,

 

że na podstawie art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – w toku rozpatrywania wniosku inwestora Pana Wilhelma Kołodziej zam. Siedlec, ul. Wiejska 22, 47-180 Izbicko z dnia 17 kwietnia 2013r., dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w Siedlcu, przy ul. Wiejskiej 22 na działce nr 236 obręb Siedlec, wydano postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na postanowienie, na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) nie przysługuje zażalenie.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                     /  -  /

                                                                                                                                             Brygida Pytel

                                                                                             

                  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                           Zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku;
 2. Tablica ogłoszeń sołectwa Siedlec;
 3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl;
 4. a/a                 
Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2013
  przez: Dariusz Bekiersz
 • opublikowano:
  20-05-2013 08:44
  przez: Dariusz Bekiersz
 • zmodyfikowano:
  20-05-2013 08:48
  przez: Dariusz Bekiersz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 5229
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl