Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"

Izbicko, 2022-03-16

OŚ.DŚ.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica”,  z wniosku złożonego w dniu 08.03.2021 r. przez Pana Arkadiusza Szkudlarek - pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, poprzez podanie do publicznej wiadomości, zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

  1. o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami Wójta Gminy Izbicko oraz stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami;
  2. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
  3. że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Izbicku, 47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 15, w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: darek.b@izbicko.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Gminy w Izbicku,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Gminy w Izbicku - http://bip.izbicko.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Borycz (obręb Borycz, Gmina Izbicko)

                                                                                                       z up. Wójta Gminy

                                                                                                            Z-ca Wójta

                                                                                                           Grzegorz Koprek