Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

                                                                               Izbicko, dn. 21.06.2022

 

                    OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM                      

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

 

WÓJT GMINY IZBICKO

działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899 t.j. ) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213 t.j. )

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

 

1

2

3

4

5

6

420/7

OP1S/00027060/1

0,0799

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

45.000,00

+Vat

420/8

OP1S/00027060/1

0,0732

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

40.000,00

+Vat

 

CENA WYWOŁAWCZA – jak w tabeli wyżej

WADIUM – 10 % wartość poszczególnej nieruchomości

POSTĄPIENIE MINIMALNE –  1 % w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł.

 

Przetarg odbędzie się 25 lipca 2022 roku  o godz. 10:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku - sala narad.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości  przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Izbicko- BS Leśnica F/Izbicko  34890710762006500020170005   z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Izbicko, nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia przetargu. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Działki nr 420/7 i nr 420/8 położone są w miejscowości Siedlec. Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działki mają dostęp do drogi gruntowej.   Nieruchomość nr 420/8 i nr 420/7 obręb Siedlec są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

7/ oświadczenie - zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wójt Gminy Izbicko może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym

fakcie w formie prawem przewidzianej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12

                                           Pok. 15 nr tel. 774617221

Wójt Gminy

Brygida Pytel

PDFoświadczenie- zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Izbicko.pdf (77,59KB)
PDFoświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.pdf (69,83KB)
PDFOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego.pdf (85,14KB)
PDFklauzula-przetarg-ustny.pdf (578,50KB)
PDFOGŁOSZENIE O I PRZETARGU.pdf (124,37KB)