Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów

Izbicko, dn. 28.06.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gmina Izbicko, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 11 lipca 2022 r. do 02 sierpnia 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12  w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest również na stronie internetowej gminy pod adresem: www.izbicko.pl w zakładce „Wydarzenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko w zakładce „Planowanie przestrzenne- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 10.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 20  w Sali Narad.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do ww. dokumentu można składać uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Izbicka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. na adres: Urząd Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śl. 12,  47-180 Izbicko lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@izbicko.pl w terminie jak wyżej.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

Z up. Wójta Gminy Izbicko

Z-ca Wójta

Grzegorz Koprek

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Wójt Izbicka informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie gminy pod adresem: www.izbicko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych RODO”.

 

GMLZał-5.gml (26,48KB)
PDFPrognoza_Izbicko_2005.pdf (386,65KB)
PDFplan obowiązujący - uchwala.pdf (297,12KB)
TIFplan obowiazujacy 2005_Grabów,_Izbicko_XXXIV-172-05_zal2_skan.tif (3,65MB)
JPEGplan obowiazujacy 2005_Grabów,_Izbicko_XXXIV-172-05_zal1_skan.jpeg (386,60KB)
PDFIzbicko2005-2022-06-26 opiuz-Zał_2_pod.pdf (355,53KB)
PDFIzbicko2005-2022-06-26 opiuz-Zał_1_pod.pdf (297,00KB)
PDFIzbicko2005.pdf (116,23KB)