Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego na ½ etatu w Urzędzie Gminy w Izbicku

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy w Izbicku.pdf (207,82KB)

______________________________________________________________________________________________________________________          

Wójt Gminy w Izbicku
ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Radcy Prawnego na ½ etatu

w Urzędzie Gminy w Izbicku

od dnia 1 marca 2023

 

 • Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Radcy Prawnego
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6. wykształcenie wyższe prawnicze
 7. posiadanie uprawnień do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego albo adwokata, lub działanie jako prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 823),
 8.  posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego,
 9. biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych,
 10. minimum pięcioletni okres pracy w jednostce samorządowej
 • Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office;
 2. znajomość prawniczych programów komputerowych;
 3. dyspozycyjność
 4. bardzo dobra znajomość ustaw związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. umiejętność współpracy w zespole,
 7. odpowiedzialność,
 8. kreatywność,
 9. stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. współpraca z pracownikami Urzędu przy opracowywaniu i opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami umów i porozumień zawieranych przez Gminę Izbicko;
 2. wydawanie opinii prawnych na wniosek wójta i podległych mu pracowników;
 3. współpraca z pracownikami Urzędu przy opracowywaniu i opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami projektów uchwał i zarządzeń;
 4. opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami projektów decyzji administracyjnych i uzgodnień, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Wójta;
 5. świadczenie porad prawnych w sprawach związanych z realizacją ustawowych zadań gminy, o które będą się zwracać pracownicy urzędu;
 6. wydawanie opinii prawnych w zakresie spraw przypisanych poszczególnym stanowiskom urzędniczym
 7. opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów wewnętrznych Urzędu: regulaminów i instrukcji;
 8. prowadzenie dokumentacji obsługi prawnej w zakresie powierzonych spraw;
 9. informowanie pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku na I piętrze,
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Wymiar czasu pracy – pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; termin zatrudnienia od 1 marca 2023r
 5. Praca na stanowisku wymaga:

a. samodzielności,

b. umiejętności podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,

c. efektywności w działaniu,

d. obowiązkowości,

e. odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,

f. umiejętności radzenia sobie ze stresem,

g. komunikatywności, zdolności interpersonalnych,

h.  umiejętności pracy

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Izbicku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1165 ze zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego albo adwokata, lub działa jako prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 823),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadanym prawa jazdy.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
  oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie niebędą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
 2. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Izbicko (www.bip.izbicko.pl ) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
 5. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Nieodebrane dokumenty będą odsyłane.
 7. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 8, telefon 77 4617221 .
 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko  radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Izbicku”   do dnia 13 lutego 2023r.   w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12  do  godz. 14.00

                  Wójt Gminy

Brygida Pytel

Załączniki:

Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko.
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: , telefonicznie pod numerem , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy .
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Izbicku.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o wolne stanowisko urzędnicze jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie przez Pana/Panią innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie Art.6 ust.1 lit. a), a w przypadku danych szczególnej kategorii Art. 9 ust.2 lit. a) w/w Rozporządzenia.
 6. W każdym czasie wyrażona zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail, lub adres siedziby Administratora.
 7. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (w szczególności usługi IT, prawne). Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe zawarte w dokumentacji naboru, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt prowadzonym przez Administratora i zostaną usunięte do 30 dni, licząc od zakończenia publikacji wyników naboru na BIP. W przypadku osoby zakwalifikowanej do pracy, dane będą przechowywane do momentu nawiązania stosunku pracy. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 12. Podanie danych osobowych wynikających z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, oraz Art. 6, Art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych osobowych, jest dobrowolne.
 13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12                                                                                                 

Dane osobowe - to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne

PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Izbicku oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.pdf (187,36KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowisko.pdf (470,75KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (193,73KB)