Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Izbicku

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf (106,79KB)
 

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiako pracy Inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Izbicku.pdf (220,78KB)
 

Wójt Gminy Izbicko
ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w

Urzędzie Gminy w Izbicku

 

 • Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Izbicku
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6. wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe budowlane lub drogowe
 7. wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej, ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
 8. posiada minimum 5 lat stażu pracy w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z tematyką naboru
 9. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 10. doświadczenie w zakresie obsługi klientów,
 • Wymagania dodatkowe:
 1. dyspozycyjność, komunikatywność, 
 2. predyspozycje i zdolności organizatorskie,
 3. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
 4. zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
 5. dokładność, samodzielność, wysoka kultura osobista;
 6. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
 7. prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zarządzanie siecią dróg gminnych;

 • Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, 
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych, chodników, obiektów mostowych, oznakowania pionowego i poziomego, transportu publicznego zgodnie  z przepisami, w tym ustawą o drogach publicznych,
 • Prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym i infrastrukturą transportową na terenie gminy;
 • Zatwierdzanie i opiniowanie czasowych oraz stałych organizacji ruchu;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą komunikacyjną inwestycji przyległych do dróg gminnych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu,
 • Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, w tym ewidencja zgłoszeń i kontrola stanu prac odtworzeniowych,
 • Wydawanie zezwoleń, zaświadczeń zarządcy drogi w sprawach związanych z zarządzaniem ruchem, przejazdami ponadnormatywnymi,
 • Kontrolowanie i odbiór prac utrzymaniowych w pasie drogowym;
 • Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego dróg;
 • Prowadzenie ewidencji i ich aktualizacja w zakresie:
  -dokumentacji technicznej,
  - środków trwałych przyjętych na stan referatu,
  - protokołów przekazania do eksploatacji,
  - inwentaryzacji,
 • Przygotowywanie dokumentów i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych spraw,
 • Współudział w opracowywaniu planów finansowo-rzeczowych w ramach prowadzonych spraw,
 • Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem merytorycznym i rachunkowym w ramach wykonywanych  zadań,
 • Przygotowywanie oraz nadzorowanie wykonania planu zimowego utrzymania dróg gminnych;
 • Prowadzenie bieżącej oceny oznakowania dróg gminnych oraz zgłaszanie wniosków w sprawach sposobu ich oznakowania
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych SG – 01 dział – drogi i obiekty mostowe
 • Remonty cząstkowe dróg
 • Nadzór nad oświetleniem ulicznym; eksploatacja, zgłaszanie i nadzór nad usuwaniem awarii
 • Gospodarka wodami: zlecanie i nadzór nad konserwacją rowów melioracyjnych; pozwolenia wodnoprawne
 • Przygotowanie oraz nadzór nad realizację inwestycji z zakresu dróg gminnych i oświetlania ulicznego

 

 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku na I piętrze,
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Wymiar czasu pracy – pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 5. Praca na stanowisku wymaga:

a. samodzielności,

b. umiejętności podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,

c. efektywności w działaniu,

d. obowiązkowości,

e. odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,

f. umiejętności radzenia sobie ze stresem,

g. komunikatywności, zdolności interpersonalnych,

h. umiejętności pracy w zespole.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów, posiadanych kwalifikacjach),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
 • inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 • zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadanym prawa jazdy.

 

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Izbickuw rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
  oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
 2. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Izbicko (www.bip.izbicko.pl ) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
 5. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone.
 7. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 8, telefon 77 4617221 .
 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12.

 

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko  inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej”   do dnia  14 listopada 2023r. w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12  do  godz. 14.00

                  Wójt Gminy

Brygida Pytel

Załączniki:

Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1

 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko.
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: , telefonicznie pod numerem , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy .
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Izbicku.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o wolne stanowisko urzędnicze jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie przez Pana/Panią innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie Art.6 ust.1 lit. a), a w przypadku danych szczególnej kategorii Art. 9 ust.2 lit. a) w/w Rozporządzenia.
 6. W każdym czasie wyrażona zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail, lub adres siedziby Administratora.
 7. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (w szczególności usługi IT, prawne). Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe zawarte w dokumentacji naboru, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt prowadzonym przez Administratora i zostaną usunięte do 30 dni, licząc od zakończenia publikacji wyników naboru na BIP. W przypadku osoby zakwalifikowanej do pracy, dane będą przechowywane do momentu nawiązania stosunku pracy.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 12. Podanie danych osobowych wynikających z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, oraz Art. 6, Art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych osobowych, jest dobrowolne.
 13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy w Izbicku przy ul Powstańców Śl. 12

                                                                                                 

Dane osobowe - to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie powołanie komisji rekrutacyjnej.pdf (193,73KB)

PDFRegulamin naboru na wolne stanowisko.pdf (470,75KB)