Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa punktu zbierania odpadów w m. Otmice, ul. Kopernika 3a - dz. nr 369/2 i 372 obręb Otmice.

Izbicko, 2024-02-23

OŚ.DŚ.6220.2.2023

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  " Budowa punktu zbierania odpadów w m. Otmice, ul. Kopernika 3b – działka nr 369/2 i 372, obręb Otmice”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej „k.p.a.); organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść pisemne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm) oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 23 lutego 2024 r.          

 

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                   /  -  /

                                                                                            Brygida Pytel

                                                                                                                   

(niniejsze obwieszczenie umieszczono):

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Gminy w Izbicku,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Gminy w Izbicku - http://bip.izbicko.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Otmice (Gmina Izbicko)