Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Izbicko w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbicko

Izbicko, dn. 21.05.2024 r.

 

 

 

WÓJT GMINY

IZBICKO

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbicko

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.)[1] zawiadamiam, że w dniach od 21 maja 2024 r. do 26 czerwca 2024 r.  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Izbicko w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbicko.

Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbicko.

Projekt Uchwały Rady Gminy Izbicko w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbicko oraz ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone zostaną w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12 (tablica ogłoszeń) oraz na stronach https://izbicko.pl/ i http://bip.izbicko.pl/7141/404/konsultacje-spoleczne.html.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 21.05.2024 r. do 26.06.2024 r. w następujących formach: zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej), badania ankietowego oraz spotkanie konsultacyjne.

  1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Izbicku (ul. Powstańców Śląskich 12) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .
  2. Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbicko – ankietę można wypełnić on-line pod adresem www: https://forms.gle/Eqr6EdHUJPTVZxG78. W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można: złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Izbicku (ul. Powstańców Śląskich 12) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .
  3. Spotkanie konsultacyjne za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 1400 (link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86539140222), z możliwością dołączenia do spotkania online z siedziby Urzędu Gminy.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostaną podane do informacji publicznej poprzez następujące środki: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 oraz opublikowanie na stronach: https://izbicko.pl/http://bip.izbicko.pl/7141/404/konsultacje-spoleczne.html.

Nie będą rozpatrywane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w formie innej aniżeli wskazane powyżej (tj. formularz konsultacyjny, badanie ankietowe, spotkanie konsultacyjne). Ponadto, pod uwagę nie będą brane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w terminie innym niż wskazany powyżej termin konsultacji (tj. od 21.05.2024 r. do 26.06.2024 r.). Co więcej, opinie zgłoszone poprzez formularz konsultacyjny będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy formularz będzie podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej uwagi.

 

 

 

Wójt Gminy

Marzena Baksik

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 28

PDFIZ_KR Projekt uchwały.pdf (641,56KB)
PDFZarządzenie.pdf (765,00KB)
DOCXIZ_KR-Formularz konsultacyjny.docx (68,96KB)
DOCXIZ_KR-Ankieta.docx (61,81KB)