Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o wielkości obsady do 60 DJP w miejscowości Izbicko na dz. ewid. nr 686/1"


Izbicko, 2024-05-27

OŚ.DŚ.6220.1.2023                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z wnioskiem Gospodarstwa Rolnego Reginy i Krystiana Niepala, ul. Powstańców Śląskich 19, 47-180 Izbicko

zawiadamia

o wydaniu decyzji o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obory wolnostanowiskowej o wielkości osady do 60 DJP w miejscowości Izbicko na dz. ewid. nr 686/1

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.16, w godz. pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Izbicko.

 

                                                                                          z up. Wójta Gminy

                                                                                              Z-ca Wójta

                                                                                          Grzegorz Koprek