Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2012 roku

 1. PDFUchwała nr XVII.76.2012.pdf (5,45MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 2. PDFUchwała nr XVII.77.2012.pdf (59,33KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
   
 3. PDFUchwała nr XVII.78.2012.pdf (513,57KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznwice i Sprzęcice
   
 4. PDFUchwała nr XVII.79.2012.pdf (58,34KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/241/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23.11.2009 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta
   
 5. PDFUchwała nr XVII.80.2012.pdf (59,48KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do opracowania strategii gminy Izbicko
   
 6. PDFUchwała nr XVIII.81.2012.pdf (57,46KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
   
 7. PDFUchwała nr XVIII.82.2012.pdf (3,22MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 8. PDFUchwała nr XVIII.83.2012.pdf (3,31MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
   
 9. PDFUchwała nr XVIII.84.2012.pdf (55,82KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
  gminy Izbicko na rok 2013 środków na fundusz sołecki
   
 10. PDFUchwała nr XVIII.85.2012.pdf (195,54KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymmi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko
   
 11. PDFUchwała nr XVIII.86.2012.pdf (60,59KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. o zmianie uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
   
 12. PDFUchwała nr XVIII.87.2012.pdf (50,33KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
   
 13. PDFUchwała nr XVIII.88.2012.pdf (62,00KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Równy Start Dzieci z Gminy Izbicko" Nr POKL.09.01.02-16-100/11 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   
 14. PDFUchwała nr XIX.89.2012.pdf (1,93MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na rok 2012
   
 15. PDFUchwała nr XIX.90.2012.pdf (3,07MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
   
 16. PDFUchwała nr XIX.91.2012.pdf (65,11KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Remont koryta rzeki Sucha w km 9+380-12+600 m. Grabów, Izbicko oraz 15+140-15+930 gm. Izbicko”
   
 17. PDFUchwała nr XIX.92.2012.pdf (230,89KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Izbicko
   
 18. PDFUchwała nr XIX.93.2012.pdf (210,68KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 27.06.2012 Pozycja nr 900)
   
 19. PDFUchwała nr XX.94.2012.pdf (3,09MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 20. PDFUchwała nr XXI.95.2012.pdf (776,43KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 21. PDFUchwała Nr XXI.96.2012.pdf (28,01KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011
   
 22.  PDFUchwała Nr XXI.97.2012.pdf (29,58KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
   
 23.  PDFUchwała nr XXI.98.2012.pdf (60,32KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Izbicko w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzenia aglomeracji
   
 24. PDFUchwała nr XXII.99.2012.pdf (175,28KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 21.09.2012 Pozycja nr 1288)
   
 25. PDFUchwała nr XXII.100.2012.pdf (170,24KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2012 Pozycja nr 1319)
   
 26. PDFUchwała nr XXII.101.2012.pdf (142,94KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
   
 27. PDFUchwała nr XXIII.102.2012.pdf (2,26MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 28. PDFUchwała nr XXIII.103.2012.pdf (64,32KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
   
 29. PDFUchwała nr XXIV.104.2012.pdf (4,12MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 30. PDFUchwała nr XXIV.105.2012.pdf (3,93MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowek
   
 31. PDFUchwała nr XXIV.106.2012.pdf (154,53KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
   
 32. PDFUchwała nr XXIV.107.2012.pdf (164,48KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
   
 33. PDFUchwała nr XXIV.108.2012.pdf (159,24KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
   
 34. PDFUchwała nr XXIV.109.2012.pdf (63,67KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
   
 35. PDFUchwała nr XXIV.110.2012.pdf (64,53KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
   
 36. PDFUchwała nr XXIV.111.2012.pdf (63,48KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
   
 37. PDFUchwała nr XXIV.112.2012.pdf (156,10KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
   
 38. PDFUchwała nr XXV.113.2012.pdf (1,91MB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 39. PDFUchwała nr XXV.114.2012.pdf (73,73KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
   
 40. PDFUchwała nr XXV.115.2012.pdf (170,92KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
   
 41. PDFUchwała nr XXVI.116.2012.pdf (2,66MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
   
 42. PDFUchwała nr XXVI.117.2012.pdf (195,99KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko
   
 43. PDFUchwała nr XXVI.118.2012.pdf (236,94KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
   
 44. PDFUchwała nr XXVI.119.2012.pdf (103,07KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
   
 45. PDFUchwała nr XXVI.120.2012.pdf (95,29KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal w obiektach komunalnych na terenie gminy Izbicko
   
 46. PDFUchwała nr XXVI.121.2012.pdf (240,22KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
   
 47. PDFUchwała nr XXVII.122.2012.pdf (2,60MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
   
 48. PDFUchwała nr XXVII.123.2012.pdf (5,48MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
   
 49. PDFUchwała nr XXVII.124.2012.pdf (1,26MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2013 rok