Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec

Izbicko, 2014-02-05

 

OŚ.DŚ.6220.1.2014

 

 

       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

 

        Wójt Gminy Izbicko zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski – wschód”, położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gminie Izbicko.

 

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.,

46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5, z dnia 17.01.2014 r. (data wpływu 31.01.2014 r.)

Do wniosku dołączono:

  1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

3) raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski – wschód”, położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gminie Izbicko.

 

Wnioskowane przedsięwzięcie zajmuje w granicach gminy Izbicko - 438,6 ha, w gminie Gogolin - 121,9 ha. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje teren gminy Izbicko, Gogolin i Tarnów Opolski.

 

W związku z powyższym zgodnie z art.75, ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Izbicko, w porozumieniu z Burmistrzem Gogolina i Wójtem Gminy Tarnów Opolski.     

 

Informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu:

- w Urzędzie Gminy w Izbicku ( pokój nr 2), ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko lub w formie elektronicznej e-mail: darek.b@izbicko.pl w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Izbicko, organami właściwymi do wydania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie.

 

 

                                                                               Z-ca Wójta Gminy

                                                                                           / - /

                                                                                Grzegorz Koprek