Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Izbicko

UCHWAŁA NR XIV.85.2015
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbicko


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1649, zm. z 2015 r. poz. 349, 1240 i 1358.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Izbicko w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/115/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Izbicko”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

Załącznik nr 1 do uchwały: PDFUchwała nr XIV.85.2015.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2012
  przez: Alicja Nowak
 • opublikowano:
  09-03-2012 14:11
  przez: Alicja Nowak
 • zmodyfikowano:
  06-02-2017 13:34
  przez: Alicja Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 17638
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl