Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

 

 

WÓJT GMINY IZBICKO

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)                
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

4978/1

BB1C/0063179/2

0,0600 ha

Istebna

 Zab. Mieszk, MNU

30000,00

+ Vat

 

 

CENA WYWOŁAWCZA – 30.000,00ZŁOTYCH,

WADIUM – 3.000,00ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 300,00ZŁOTYCH. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2014 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Istebna – sala narad  

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Izbicko w BS Izbicko Nr 34890710702006500020170005 do dnia 17 lipca 2014roku. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Oznaczenie oferowanej do sprzedaży działki, powierzchnia i określenie użytków i klas nieruchomości przedstawiono w oparciu o dane z Ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców.

Działka niezabudowana znajduje się w Istebnej, w planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona jako MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obciążeń brak. 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości – przelewem na konto Gminy Izbicko w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

I Przetarg odbył się 14 maja 2014r.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12

                                           Pok. 4 nr tel. 4617221 wew. 127.

 

WÓJT GMINY IZBICKO

/-/

BRYGIDA PYTEL

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2014
  przez: Alicja Nowak
 • opublikowano:
  17-06-2014 11:58
  przez: Alicja Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 3981
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×