Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Siedziba - budynek Urzędu Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Sl.12 
/parter pokój nr 1/ 
czynny:
poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30
piątek w godz. 7.30 - 14.00


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej .
A zatem do Ośrodka Pomocy Społecznej /OPS/ mogą zgłaszać się po pomoc osoby , które które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc ta przysługuje:
- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski.
- Posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują również zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej
Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy
Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebujacym w różny sposób, w tym m.in.:
-organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych
-pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne
-organizują poradnictwo prawne i psychologiczne
- załatwiają sprawy związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej oraz zakładach opieki leczniczej
- udzielają pomocy finansowej i rzeczowej 

POMOC FINANSOWA – zasiłki
Problem /przeznaczenie zasiłku
Typ zasiłku
koszt zakupu leków , leczenia
remont mieszkania
kupno opału, odzieży
pobyt dziecka w żłobku /przedszkolu
koszty pogrzebu
straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej
ekonomiczne usamodzielnienie
bilet kredytowy
Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej np.odzież, opał, materiały budowlane Zasiłek celowy i celowy specjalny
-długotrwała choroba
-niepełnosprawność
-brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny
-możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Zasiłek okresowy i specjalny zasiłek okresowy
Osoba która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do 7 roku zycia.Należy wystąpić z wnioskiem w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji z PUP o ustaniu prawa do zasiłku.Zasiłek gwarantowany okresowy przysługuje przez okres 36 miesięcy Gwarantowany zasiłek okresowy /kwota równa kryterium osoby samotnie gospodarujacej zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Pracy i PS przez 12 m-cy i 80% tej kwoty przez okres dalszych 24 miesięcy
Osoba zdolna do pracy ale nie pozostająca w zatrudnieniu opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji /jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami o konieczności stałej opieki Zasiłek stały
Całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego Zasiłek stały wyrównawczy
Osoba pełnoletnia całkowicie niezdolna do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki ,ale przed ukończeniem 25 lat. Renta socjalna
Matka dziecka zajmująca się jego wychowaniem
Ojciec dziecka zajmujacy się jego wychowaniem
Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystapiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka/tylko zasiłek macierzyński okresowy/
Osoba która przyjęla dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej /tylko okresowy/ Macierzyński zasiłek okresowy oraz macierzyński zasiłek jednorazowy na każde urodzone dziecko podczas ostatniego porodu.
O pomoc finansową mogą starać się osoby które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej
Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków to trudna sytuacja życiowa . osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności: z ubóstwem sieroctwem, bezdomnością , bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, wielodzietność, klęska żywiołowa i ekologiczna itp.
Drugi warunek – to trudna sytuacja finansowa
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
W przypadku osoby samotnie mieszkajacej i gospodarującej należy sumować wszystkie dochody z ostatniego miesiąca tj/ dochód netto/ czyli bez podatku, i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A zatem można starać się o zasiłęk jeżeli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społęcznej. Obecnie 0d 1 czerwca 2002 r. jest to 461 zł na miesiąc.
Osoba ubiegająca się o pomoc a mieszka z rodziną wówczas należy przedłożyć dochody netto wszystkich członków rodziny.
Z wnioskiem/ podaniem/ wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
Po otrzymanym zgłoszeniu pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedza osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc w miejscu zamieszkania lub pobytu i sporządza szczegółowy wywiad srodowiskowy w którym opisuje strukturę rodziny , sytuację mieszkaniową, zawodową, zdrowotną/ czy występuje niepełnosprawność bada sytuację osób niepełnosprawnych , czy w rodzinie występuje przewlekła choroba /, stałe miesięczne dochody i wydatki rodziny, możliwość uzyskania alimentacji od osób do tego zobowiązanych, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących/ dot.funkcjonowania rodziny, konfliktów, czy występuje przemoc w rodzinie, uzaleznienia itp. Po sporządzeniu wywiadu ustala sytuację danej rodziny jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia .Natomiasy w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni.
Sytuację osobistą , rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów :
- dowodu osobistego
- decyzji organu rentowego przyznająca świadczenie
- orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /dzieci które nie ukończyły 16 roku życia, stanowiącego podstawę uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego/
- zaświadczenie pracodwacy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia /dochód netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
- zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych
- dowód otrzymania renty lub emerytury
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
- zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki.
- Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną , utracie statusu osoby bezrobotnej , o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych , dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaswiadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujacych pracy.
- Legitymacji ubezpieczeniowej z podaną kwotą, od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne
- Zaświadczenia KRUS potwierdzajacego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
- Oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
- Oświadczenie o stanie majatkowym
- Oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę socjalną, że nie jest uprawniona do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem renty rodzinnej
- Oświadczenie osoby ubiegajacej się o rentę socjalną że nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pracy i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej 
Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje kierownik Osrodka Pomocy Społecznej .Prawo wniesienia odwołania składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
za pośrednictwem organu który ją wydał.
- Pracownicy OPS prowadzą bieżącą ewidencję i kompletują przepisy prawne
- Systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego
- Opracowywanie projektów decyzji zgodnie z wymogami formalno-prawnymi
- Opracowywanie rocznych planów pracy
- Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wnioskowanie w sprawach o przyznanie pomocy.
- Pracownicy tut.OPS udzielają pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych klientów m.in.załatwianie spraw emerytalno-rentowych, dowodów osobistych, rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego , środków pomocniczych itp.
- Systematycznie współpracują z Policją głównie dot. przemocy w rodzinie oraz zakładanie tzw.Niebieskich Kart
- Praca socjalna z rodzinami wielodzietnymi, niepełnymi z problemami alkoholowymi 
- Współpraca z PFRON oddział Opolski
- Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie w zakresie ubiegania się o refundację : środków pomocniczych/cewniki/ aparaty słuchowe, buty ortopedyczne iitp
- Systematycznie jest przeprowadzana alimentacja na rzecz osób i rodzin korzystajacych z pomocy finansowej tut,OPS
- Przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w środowisku dotyczących własciwego wykorzystywania przyznanych środków finansowych

- Współpraca z Stacją Opieki Caritas w Izbicku
- Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Współpraca z Szpitalem Rejonowym w Strzelcach Op.
- Współpraca z Prokuraturą oraz Sądem Rejonowym w Strzelcach Op.
Współpraca z innymi instytucjami oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju w sprawie udzielanie róznego rodzaju świadczeń osobom i rodzinom a przebywającym czasowo na terenie tut.gminy oraz wystawianie not obciążeniowych za udzielone świadczenia.


Niekonwencjonalne formy pomocy społecznej realizowane na terenie gminy Izbicko
- Zbiórka odzieży używanej
- Meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego
- Organizowanie jednodniowych pielgrzymek dla mieszkańców gminy do różnych miejsc kultu religijnego 
- Organizowanie wigilii dla osób samotnych 
- Przy współpracy sołtysów przygotowywanie paczek świątecznych dla osób przewlekle chorych oraz seniorów naszej gminy którzy ukończyli 85 rok życia
- Organizowanie pomocy żywnościowej dla schroniska dla bezdomnych ,,Barka,, w Błotnicy Strzeleckiej

Obsługa komputera

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku realizuje wszystkie świadczenia finansowe w systemie ,,POMOST,,

/m.in. rejestracja wniosków, wywiady, decyzje, listy wypłat, sprawozdawczość/
6.
Prowadzenie rachunkowości budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku - główny księgowy Grabowska Urszula
- Sporządzanie list płac wynagrodzeń, oraz segregowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania wypłaty
- Miesięczne sporządzanie list płac przyznanych zasiłków 
- Segregowanie dokumentacji stanowiacej podstawę ustalenia wysokości zasiłków, oraz prowadzenie kart zasiłkowych
- Prowadzenie analitycznej ewidencji należnych pracownikom wynagrodzeń/ karty wynagrodzeń/
- Sporządzanie poleceń przelewu
- Przygotowanie danych do sprawozdań na podstawie wyników analitycznych urządzeń księgowych
- Sporządzanie sprawozdań operatywnych o wydatkach budżetowych , oraz sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia/ odrębnie dla zadań własnych i zleconych
- Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społczne , zdrowotne i fundusz pracy
- Obliczanie , pobieranie i terminowe wypłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy, właściwego urzędu skarbowego
- Sporządzanie w okresach miesięcznych i rocznych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy oraz wykazów pobranych zaliczek
- Kompletowanie w porządku chronologicznym i oznaczenie numerem dowodów księgowych, sprawdzanie ich prawidłowości, oraz sprawdzanie dowodów pod względem rachunkowo – formalnym
- Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej i księgowanie zaszłości finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie zestawienia sald kont syntetycznych, oraz obrotów tych kont w okresach miesięcznych
- Prowadzenie analitycznej ewidencji kont zespołu 2 – rachunki i roszczenia
- Kompletowanie i przygotowanie do wypłaty dowodów kasowych
- Załatwianie bieżącej korespondencji
- Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dowodów ksiegowych
- Rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek terminowych
- Ustalanie wysokości płac dla celów zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin.
- Wydawanie zaświadczeń
- Wstępna kontrola wszystkich operacji gospodarczych związanych z wydawaniem srodków pieniężnych, obrotami pienięznymi na rachunkach bankowych, przyjmowaniem na stan Ośrodka środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
- Kontrola wszystkich operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowości poprzez sprawdzanie prawidłowości zapisów księgowych
- Kontrola kasy prowadzonej na zasadzie porozumienia przez Urząd Gminy / czuwanie nad gospodarką kasową, sprawdzanie raportów kasowych, podpisywanie czeków, i przelewów/
- Obsługa komputera dot. księgowości budżetowej /program płatnik/