Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2015 roku

PDFUchwała nr IV.21.2015.pdf (17,37KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko

PDFStudium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko 2 edycja.pdf (1,91MB)
PDFSTUDIUM RYS. UWARUNKOWANIA.pdf (10,28MB)
PDFSTUDIUM RYS.KIERUNKI.pdf (10,14MB)

PDFUchwała nr IV.22.2015.pdf (247,79KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
PDFUchwała nr IV.23.2015.pdf (195,08KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
PDFUchwała nr IV.25.2015.pdf (63,80KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji


PDFUchwała nr V.26.2015.pdf (26,55KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
PDFUchwała nr V.27.2015.pdf (16,80KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
PDFUchwała nr V.28.2015.pdf (35,54KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Izbicko
PDFUchwała nr V.29.2015.pdf (22,88KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia woli likwidacji Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku Oddziału zamiejscowego w Siedlcu


PDFUchwała nr VI.30.2015.pdf (265,51KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
PDFZałącznik nr 1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko 2 edycja.pdf (1,92MB)
PDFZałącznik nr 2 - uwarunkowania rozwoju - mapa.pdf (10,36MB)
PDFZałącznik nr 3 - kierunki rozwoju - mapa.pdf (10,33MB)
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie uwag wniesionych do studium.pdf (66,97KB)

PDFUchwała nr VI.31.2015.pdf (420,56KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
PDFUchwała nr VI.32.2015.pdf (286,69KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchodaniec
PDFUchwała nr VI.33.2015.pdf (468,98KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
PDFUchwała nr VI.34.2015.pdf (60,11KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
PDFUchwała nr VI.35.2015.pdf (60,21KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
PDFUchwała nr VI.36.2015.pdf (60,59KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych
PDFUchwała nr VI.37.2015.pdf (24,08KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta
PDFUchwała nr VI.38.2015.pdf (238,13KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2015
PDFUchwała nr VI.39.2015.pdf (1,80MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała nr VI.40.2015.pdf (62,20KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do opracowania strategii gminy Izbicko
PDFUchwała nr VI.41.2015.pdf (1,23MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/209/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
PDFUchwała nr VI.42.2015.pdf (65,42KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Opolskiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Izbicko odznaczenia i stopnia – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę


PDFUchwała nr VII.43.2015.pdf (277,48KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
PDFUchwała nr VII.44.2015.pdf (63,49KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Otmicach
PDFUchwała nr VII.45.2015.pdf (64,20KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Izbicku


PDFUchwała nr VIII.48.2015.pdf (61,35KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko”
PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko.pdf (1,04MB)
PDFUchwała nr VIII.49.2015.pdf (63,49KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko


PDFUchwała nr IX.50.2015.pdf (58,07KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2014 rok
PDFUchwała nr IX.51.2015.pdf (62,23KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójt Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
PDFUchwała nr IX.52.2015.pdf (192,24KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
PDFUchwała nr IX.53.2015.pdf (135,91KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała nr IX.54.2015.pdf (65,33KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 czerwca 2015 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Tarnów Opolski” na obszarze gmin: Tarnów Opolski, Izbicko i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Tarnów Opolski”


PDFUchwała nr XIII.70.2015.pdf (93,20KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
PDFUchwała nr XIII.71.2015.pdf (101,14KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
PDFUchwała nr XIII.72.2015.pdf (93,65KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
PDFUchwała nr XIII.73.2015.pdf (627,92KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
PDFUchwała nr XIII.74.2015.pdf (90,99KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Izbicko na terenie gminy Izbicko
PDFUchwała nr XIII.75.2015.pdf (92,87KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia gruntu
PDFUchwała nr XIII.76.2015.pdf (62,46KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko”
PDFUchwała nr XIII.77.2015.pdf (239,84KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016