Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane osoboweKLAUZULA OGÓLNA

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych (Sławomir Biliński) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668620696 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zrealizowanych przez Administratora oraz instytucje nadrzędne wobec Urzędu Gminy Izbicko

Odbiorcy danych osobowych

Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, niezbędnym zakresie, adekwatnym do osiągnięcia celu, o którym  mowa powyżej.  W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia Państwa danych osobowych są przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. wymiarowi sprawiedliwości, administracji skarbowej itp.) . W przypadku powierzenia Państwa danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą Podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora i Podmiotu przetwarzającego. Przykładem Podmiotów przetwarzających są podmioty sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, bankowego oraz inne, które świadcząc usługi na rzecz Administratora mają dostęp do Państwa danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko przechowuje Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217) oraz  ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Informacje o Twoich uprawnieniach

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
  2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
   z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 2. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 1. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
  z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora. Możesz również skorzystać z tego prawa pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres mailowy ug@izbicko.pl

Inne informacje

W zależności od  obszaru, w którym Państwa dane osobowe przetwarza  Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym. W niektórych sytuacjach ich podanie jest warunkiem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. O szczegółowych  podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania, konsekwencjach ich niepodania, Administrator informować będzie każdorazowo podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych, poprzez odrębne klauzule informacyjne. 

PDFRegulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach gminnych.pdf (1,09MB)
 

Klauzule informacyjne

Działalność gospodarcza

Ochrona środowiska

Oświata

Podatki

Planowanie przestrzenne

Inne

Urząd Stanu Cywilnego