Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie czystości i porządku

Szanowni Państwo

 

zwracamy się z prośbą o pisemne informowanie gminy  i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów w przypadku podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności. Właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstaniu skażeń i pożarów w tych miejscach, co wyeliminuje czynnik zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Izbicko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
INFORMACJA
 
Urząd Gminy Izbicko uprzejmie informuje, że dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.). Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Izbicko  jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Izbicko. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Izbicko na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

•    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
•    numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
•    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
•     określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635 ze zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897).
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
  1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.
  2. Znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r, nr 236, poz. 2008 ze zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1.    Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.     Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3.    Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Izbicko (pok. nr 4) lub w pliku do pobrania poniżej.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
  2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
  3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
  5. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, nr 62, poz. 628 ze zm.)
  6. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.