Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rz. Jemielnica"

Izbicko, 2022-03-08

OS.DŚ.6220.6.2021

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

    Wójt Gminy Izbicko zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie  jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica”, z wniosku złożonego w dniu 08.03.2021 r. przez Pana Arkadiusza Szkudlarek pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu przez Wójta Gminy Izbicko postanowienia nr OŚ.DŚ.6220.6.2021 z dnia 08.03.2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na postanowienie nie przysługuje Stronom zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Izbicku , 47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 15, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.

Ponadto uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej darek.b@izbicko.pl

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Gminy w Izbicku,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Gminy w Izbicku - http://bip.izbicko.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Borycz (obręb Borycz).

                                                                           z up. Wójta Gminy

                                                                                 Z-ca Wójta

                                                                              Grzegorz Koprek