Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2014 roku

 1. PDFUchwała nr XL.181.2014.pdf (459,05KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 2. PDFUchwała nr XL.182.2014.pdf (68,02KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 3. PDFUchwała nr XL.183.2014.pdf (105,92KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
 4. PDFUchwała nr XL.184.2014.pdf (2,49MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
 5. PDFUchwała nr XL.185.2014.pdf (67,43KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do Porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim – Opolska Karta Rodziny
 6. PDFUchwała nr XL.186.2014.pdf (89,24KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
 7. PDFUchwała nr XL.187.2014.pdf (89,20KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz  zasad  wyżywienia dziecka
 8. PDFUchwała nr XL.188.2014.pdf (458,45KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
 9. PDFUchwała nr XL.189.2014.pdf (206,18KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 10. PDFUchwała nr XLI.190.2014.pdf (122,84KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działania Pana Dietera Przewdzinga byłego Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustanowienia „autonomii gospodarczej Śląska”
 11. PDFUchwała nr XLI.191.2014.pdf (278,75KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 12. PDFUchwała nr XLI.192.2014.pdf (8,77MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 13. PDFUchwała nr XLI.193.2014.pdf (263,73KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2014
 14. PDFUchwała nr XLI.194.2014.pdf (67,34KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 15. PDFUchwała nr XLI.195.2014.pdf (68,31KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasza Wieś" w Izbicku
 16. PDFUchwała nr XLI.196.2014.pdf (93,79KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 17. PDFUchwała nr XLII.197.2014.pdf (92,15KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany treści uchwały budżetowej na rok 2014
 18. PDFUchwała nr XLII.198.2014.pdf (284,09KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 19. PDFUchwała nr XLII.199.2014.pdf (91,49KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasady wyżywienia dziecka
 20. PDFUchwała nr XLII.200.2014.pdf (126,31KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 21. PDFUchwała nr XLII.201.2014.pdf (65,72KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
 22. PDFUchwała nr XLII.202.2014.pdf (64,76KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Izbicko środków na fundusz sołecki
 23. PDFUchwała nr XLII.203.2014.pdf (94,96KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
 24. PDFUchwała nr XLII.204.2014.pdf (164,02KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
 25. PDFUchwała nr XLIII.205.2014.pdf (379,77KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 26. PDFUchwała nr XLIII.206.2014.pdf (63,49KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
 27. PDFUchwała nr XLIII.207.2014.pdf (517,53KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny
 28. PDFUchwała nr XLIII.208.2014.pdf (63,61KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
 29. PDFUchwała nr XLIV.209.2014.pdf (416,27KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Senior
 30. PDFUchwała nr XLIV.210.2014.pdf (97,97KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
 31. PDFUchwała nr XLIV.211.2014.pdf (136,35KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
 32. PDFUchwała nr XLIV.212.2014.pdf (187,25KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 33. PDFUchwała nr XLV.213.2014.pdf (62,79KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
 34. PDFUchwała nr XLV.214.2014.pdf (571,98KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 35. PDFUchwała nr XLV.215.2014.pdf (62,43KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 36. PDFUchwała nr XLV.216.2014.pdf (64,79KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 30 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wchód” w granicach gminy Izbicko
 37. PDFUchwala nr XLVI.217.2014.pdf (63,41KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 38. PDFUchwała nr XLVI.218.2014.pdf (63,60KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
 39. PDFUchwała nr XLVI.219.2014.pdf (69,95KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)
 40. PDFUchwała nr XLVI.220.2014.pdf (482,30KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 41. PDFUchwała nr XLVII.221.2014.pdf (61,34KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 42. PDFUchwała nr XLVIII.222.2014.pdf (480,41KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 43. PDFUchwała nr XLVIII.223.2014.pdf (90,55KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany treści uchwały budżetowej na rok 2014
 44. Uchwała nr XLVIII/224/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 45. PDFUchwała nr XLVIII.225.2014.pdf (61,89KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
 46. PDFUchwała nr XLVIII.226.2014.pdf (63,11KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Izbicko a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 47. PDFUchwała nr XLVIII.227.2014.pdf (61,97KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 48. PDFUchwała nr XLVIII.228.2014.pdf (62,44KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad finansowania sołectw na terenie gminy Izbicko
 49. PDFUchwała nr XLVIII.229.2014.pdf (96,49KB) Rady Gminy Izbicko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Gminy Chrząstowice i Gminy Dąbrowa do spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu

  Uchwały Rady Gminy Izbicko kadencja 2014-2018

 50. PDFUchwała nr I.1.2014.pdf (59,62KB) Rady Gminy izbicko z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Izbicko
 51. PDFUchwała nr II.2.2014.pdf (97,51KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 52. PDFUchwała nr II.3.2014.pdf (565,96KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
 53. PDFUchwała nr II.4.2014.pdf (9,08MB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 54. PDFUchwała nr II.5.2014.pdf (61,87KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izbicko
 55. PDFUchwała nr II.6.2014.pdf (61,55KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Izbicko
 56. PDFUchwała nr II.7.2014.pdf (57,95KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 57. PDFUchwała nr II.8.2014.pdf (64,93KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
 58. PDFUchwała nr II.9.2014.pdf (64,21KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
 59. PDFUchwała nr II.10.2014.pdf (676,84KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Projektu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013"
 60. PDFUchwała nr II.11.2014.pdf (62,09KB) Rady Gminy izbicko z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
 61. PDFUchwała nr III.12.2014.pdf (186,22KB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 62. PDFUchwała nr III.13.2014.pdf (9,01MB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 63. PDFUchwała nr III.14.2014.pdf (552,34KB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczek długoterminowych
 64. PDFUchwała nr III.15.2014.pdf (1,17MB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
 65. PDFUchwała nr III.16.2014.pdf (9,89MB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 66. PDFUchwała nr III.17.2014.pdf (128,55KB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
 67. PDFUchwała nr III.18.2014.pdf (61,62KB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
 68. PDFUchwała nr III.19.2014.pdf (58,45KB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 69. PDFUchwała nr III.20.2014.pdf (58,11KB) Rady Gminy izbicko z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy