Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 
w Izbicku 
I . Postanowienie ogólne 
 
§ 1 
 
Regulamin organizacyjny zwany dalej „ Regulaminem ” określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy.
 
 
§ 2
 
Wójt jest organem wykonawczym gminy.
 
II. Zakres działania i zadania Urzędu
 
§ 3
 
Urząd Gminy w Izbicku zwany dalej „ Urzędem ” realizuje zadania własne gminy określone ustawami, Statutem gminy , uchwałami rady gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
 
§ 4
 
Urzędem kieruje Wójt przy pomocy swego zastępcy.
 
§ 5
 
1. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienie kodeksu postępowania 
administracyjnego chyba , że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji czynności 
kancelaryjnych w Urzędach Gmin.
 
 
III. Organizacje Urzędu
 
Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:
1. Wójt Gminy
2. Z-ca Wójta Gminy- 1/8 etatu
3. Sekretarz Gminy
4. Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Finansów
5. Referat finansowy 7 3 etatu
6. Stanowisko pracy d.s. organizacji i kadr
7. Stanowisko pracy d.s. oświaty
8. Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności i dowodów osobistych
9. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
10. Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza
11. Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej , p.poż, bhp
12. Stanowisko pracy d.s inwestycji, remontów i zamówień publicznych
13. Stanowisko pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska
14. Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego
15. Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 
16. Konserwatorzy wodociągów – 2 osoby
17. Inkasent – konserwator wodociągów 1 osoba 
18. Kierownik Referatu d.s bibliotek
a/. 1 etatu filia biblioteki Siedlec
b/. 1 etatu filia biblioteki Borycz
19. Dozorca wysypiska – 1 etatu
20. Radca prawny – umowa- zlecenie
 
IV. Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu. 
 
Do zakresu działań i kompetencji Wójta należy :
- Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy
- Reprezentowanie gminy i jej Urzędu na zewnątrz
- Przekładanie radzie gminy projektów uchwał
- Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
- Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego / regulaminy, instrukcje, wytyczne, postanowienia, zarządzenia wewnętrzne/ i inne przewidziane prawem
- Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy
- Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
- Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju oraz zapewnianie ładu i porządku publicznego na terenie gminy
- Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji
- Upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji wymienionych w poz. 4 
- Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
- Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
- Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu 
- Ogłaszanie budżetu gminy
- Sporządzanie testamentów 
- Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków 
- Składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu
- Powołuje i odwołuje dyrektorów szkół samorządowych
- Zatrudnia, zwalnia, nagradza, wymierza kary, występuje z wnioskami o odznaczenia w przedszkolach jednooddziałowych
- Powołuje komisje konkursowe na dyrektorów szkół i przedszkoli , określa regulamin jej pracy i uczestniczy w pracach tej komisji 
 
Do zadań Sekretarza gminy należy zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania, a w szczególności :
- Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli
- Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu
- Opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego gminy
- Opracowywanie projektów uchwał rady gminy 
- Sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu 
- Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych
- Załatwianie spraw związanych ze skargami / ewidencja , rozdział , dopilnowanie załatwienia /
- Prowadzenie bieżącej kontroli wykonania zadań przez pracowników 
- Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy
- Nadzór nad prawidłowym zabezpieczaniem gmachu urzędu oraz nad przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych
- Sporządzanie testamentów 
- Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków 
- Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników na kursach , szkoleniach , w szkołach 
- Nadzór formalno – prawny nad sporządzanymi decyzjami administracyjnymi
- Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z obronnością kraju
- Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności
- Nadzorowanie stanowisk pracy związanych z: oświatą, ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, spraw wojskowych ( rejestracja przedpoborowych, pobór, odroczenia ze służby wojskowej )
 
Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania
 
Do zadań Skarbnika Gminy należy:
- Opracowanie projektu budżetu oraz zadań gospodarczych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz przekładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia Radzie Gminy 
- Opracowuje plany finansowe inwestycji i kapitalnych remontów gminy i jej jednostek organizacyjnych
- Zapewnia bilansowanie finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi
- Przygotowuje projekty uchwał organów gminy w sprawach majątkowych 
- Organizuje i kontroluje prawidłowy obieg dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości
- Sporządza sprawozdania z działalności finansowej i budżetowej gminy
- Zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu oraz zachowanie równowagi i dyscypliny budżetowej
- Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankami
- Rozlicza środki finansowe przekazane gminie na wykonanie zadań zleconych i powierzonych
- Wykonuje inne prace zlecone przez Wójta
 
Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr :
 
Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:
- Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu
- Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu jednostek organizacyjnych gminy
- Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, wpływających do urzędu oraz przekazywanie ich do załatwiania wg właściwości
- Organizowanie kontaktów Wójt z organizacjami społecznymi
- Ewidencjonowanie poczty wpływającej i wypływającej z urzędu
- Prowadzenie dzienników korespondencji o charakterze poufnym
- Prowadzenie archiwum zakładowego
- Rozliczanie rozmów telefonicznych z gminy , sołectw i jednostek organizacyjnych
- Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych 
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , sprawy wojskowe i paszporty
 
Do zakresu działania Kierownika USC należy w szczególności:
- Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa
- Sporządzanie aktów małżeństwa, udzielanie ślubów
- Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów , aktów zbiorowych, dokonywanie dodatkowych przypisków , wystawianie wypisów i zaświadczeń
- Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwum
- Wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego
- Przygotowania przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, poboru
- Prowadzenie spraw odroczeń i zwolnień z zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za żywicieli rodzin
- Przyjmowanie , kompletowanie, wydawanie paszportów
- Przyjmowanie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą paszportów .
 
Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności
 
- Prowadzenie rejestru mieszkańców 
- Prowadzenie kartoteki (rejestru) pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców 
- Prowadzenie ewidencji ludności (KOM )
- Współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policji i organami wojskowymi
- Wprowadzanie danych osobowych do komputera
- Prowadzenie kartoteki alfabetycznej
- Współpraca z RCI, PESEL, WUS
- Sporządzanie spisów wyborców
- Z-stwo kierownika USC
- Przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów tożsamości
- Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamość
 
Stanowisko pracy d.s remontów i zamówień publicznych.
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy:
- Wydawanie postanowień związanych z podziałem nieruchomości,
- Wydawanie decyzji Wójta Gminy dotyczących podziału i scalania nieruchomości, po uprawomocnieniu się postanowienia tj. po 7 dniach, 
- Naliczanie opłat adiacenckich po uprzednim ustaleniu opłat przez Radę Gminy
- Organizowanie przetargów na inwestycje w gminie i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
- Organizowanie przetargów: na zakupy, usługi i remonty w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
- Przestrzeganie zasad ogłaszania przetargów 
- Przygotowanie projektów umów z wybranym oferentem
- Prowadzenie dokumentacji z odbytych przetargów na remont i zakupy w formie rejestrów odrębnie teczki na każde zadanie a w nich
- ogłoszenie z przetargów
- oferty składane przez wykonawców
- protokół z komisji przetargowej
- umowy na wykonanie prac
- inne niezbędne dokumenty dotyczące zamówień publicznych
a. zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Zamówień Publicznych i w prasie
b. rozpatrywanie protestów i wykonanie arbitrów wspólnie z komisją
c. zaopatrywanie Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych ( 3 szkoły , 2 przedszkola, remizy OSP ) w opał na sezon grzewczy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
d. wystawianie zleceń na wykonanie remontów w poszczególnych jednostkach
e. zlecenie i nadzorowanie remontów w budynkach komunalnych
- Prowadzenie bieżącej oceny oznakowania dróg gminnych oraz zgłaszanie wniosków w sprawach sposobu ich oznakowania
- Współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych ( planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym , zlecanie usług),
- Zarządzanie drogami gminnymi – wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia
- Wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych , obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy , stoiska służące do prowadzenia działalności gospodarczej, handlu np. budki ),
- Zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych oraz wydawanie opinii w sprawie zaliczania do kategorii dróg gminnych 
- Sporządzanie sprawozdań rocznych SG- 01—dział drogi i obiekty mostowe
- Remonty cząstkowe dróg
- Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych należących do gminy
- Współdziałanie z organizacjami społecznymi w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu
- Prowadzenie rachunkowości i dokumentacji LZS-ów 
- Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych z Unii
- Przygotowanie wniosków i projektów w tym celu
- Współpraca w powyższym zakresie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu
 
Stanowisko referenta d.s oświaty 
 
Do zakresu działania na tym stanowisku należy:
- Dokonywanie okresowej oceny nauczyciela ( dyrektora szkoły ) - współdziałanie w tym zakresie z Kuratorium Oświaty
- Powołanie komisji składającej się z ekspertów dla nauczycieli, którzy przystępują do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (2 razy do roku – sesja letnia i zimowa )przyjmowanie dokumentacji zachowanie terminów zgodnie z KPA, protokołowanie posiedzenia tej komisji
- Przygotowanie i prowadzenie konkursów gminnych przedmiotowych z wszystkich szkół 
- Nadzór nad przygotowaniem projektów organizacyjnych danej szkoły , zachowanie terminów, zmiany w projektach itd. .Przesyłanie Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania
- Ogłaszanie konkursów na dyrektorów szkół , powoływanie członków do komisji zgodnie z ustawą o systemie oświaty protokołowanie posiedzenia
- Zwoływanie narad Wójta Gminy z dyrektorami szkół
- Pomoc w organizacji doradztwa metodycznego .
- Współpraca z dyrektorami szkół przy organizacji imprez kulturalnych oświatowych jak :Konkurs Śląskie Beranie i inne
- Przyjmowanie różnych sprawozdań z poszczególnych szkół np. dotyczących wypoczynku letniego, zimowego, nauki języków , wypadków w szkołach, awansów zawodowych , S – 2 i robienie zestawień zbiorczych do Kuratorium Oświaty
- Udział w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
- Przygotowanie uchwał Rady Gminy w związku z likwidacją lub tworzeniem placówek oświatowych, regulaminów wynagradzania nauczycieli , nadania pierwszych statutów placówkom oświatowym
- Promocja gminy, partnerstwa zagraniczne 
- Współpraca z firmą prowadzącą stronę internetową gminy .
 
Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza.
 
Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:
- Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady 
- Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością rady
- Prowadzenie rejestru uchwał , interpretacji i wniosków komisji i ich wykonania
- Obsługa kancelaryjno – biurowa rady , zarządu i komisji a w tym opracowywanie materiałów z obrad , protokołów , uchwał , wniosków , opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją
- Dostarczanie radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji w określonych terminach
- Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu , z wyborami prezydenta, rad gmin, referendum oraz organów samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących przepisów 
- Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy
- Wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi
- Dokonywanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 
Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej, bhp i p.poż
 
Do zakresu działania stanowiska należy:
- Opracowanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań O.C na terenie gminy oraz ich aktualizowanie 
- Sporządzanie na podstawie wniosków zainteresowanych jednostek planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju 
- Tworzenie i przygotowanie formacji obrony cywilnej
- Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony
- Kierowanie przygotowaniem przyjęcia ludności z rozśrodkowania lub ewakuacja ludności z powodu klęski żywiołowej
- Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom , podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy
- Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej
- Prowadzenie kancelarii tajnej 
- Prowadzenie akcji kurierskiej i spraw obronnych
- Nadzorowanie gminnego wysypiska śmieci ( kierownik )
 
Stanowiska pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska
 
Do zakresu działania stanowiska należą:
- Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów , rekultywacji i ich zagospodarowania
- Wykonywanie zadań z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami
a/. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób i chwastów oraz wzywanie do 
określonych czynności
- Wykonywanie zadań z zakresu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, - z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
- Współdziałanie z lekarzami weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
a /. Przyjmowanie informacji i przekazywanie zgłoszeń rolników o podejrzeniu o 
zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną
- Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi lub ogłaszanie zakazu ich uprawy- z ustawy o zapobieganiu narkomanii 
- Ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
- Uznawanie za park wiejski, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
- Prowadzenie jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych
- Ustalanie planu robót konserwacyjnych
- Udział w odbiorach robót na ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych
- Wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej 
- Zatwierdzanie lub nadawanie statutu Spółkom Wodnym i podejmowanie uchwał o ich rozwiązaniu
- Ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej 
- Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa 
a/. Przygotowanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich przez Koła 
Łowieckie
b/. Rozstrzyganie sporów z przedstawicielem Izb Rolniczych przy szacowaniu szkód 
łowieckich 
- Zatwierdzanie nagród w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach- z ustawy Prawo wodne
- Możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntów do wody ścieków nienależycie oczyszczonych
- Prowadzenie zadań Komitetu Przeciwpowodziowego
- Udział w rozprawach wodno- prawnych
- Współdziałanie z Wojewódzkim Zarządem Melioracyjnym i Urządzeń Wodnych oddział w Krapkowicach
- Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska 
- Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie ( wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza , składowanie odpadów komunalnych i korzystanie z wody)
- Prowadzenie planowanych zadrzewień oraz dokonywanie oceny upraw leśnych
- Wykonywanie zadań z zakresie ochrony przyrody i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
- Wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew z konieczności
- Prowadzenie rejestru zakupionych i wydanych Sołtysom kolczyków dla trzody (chlewnej, koni , kóz )
- Prowadzenie ewidencji psów agresywnych
- Z ustawy o utrzymaniu w czystości – budowa, utrzymywanie, eksploatacja własnych lub wspólnych z gminą grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych 
- Załatwianie problematycznych spraw z wałęsającymi się psami
- Współpraca z zakładem utylizacji w zakresie odbioru padłych zwierząt u rolników 
- Nadzór nad oświetleniem ulicznym 
- Realizowanie zadań z obrony cywilnej i obronnych wynikających z planów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska 
 
Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego.
 
Do zakresu działania stanowiska należy:
- Ustalenie i przeznaczenie zasad zagospodarowania terenu
- Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z uzgodnieniami z własnymi organami administracji rządowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i MON
- Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
- Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- Opłaty eksploatacyjne 
- Ruch zakładu górniczego (opiniowanie )
- Odpowiedzialność odszkodowawcza
- Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych
- Decyzje o zamknięciu cmentarza 
- Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania
- Wystawianie zaświadczeń o numeracji nieruchomości budynku 
- wystawianie zawiadomień o zmianie numeracji nieruchomości i budynków
- prowadzenie nazewnictwa ulic i placówek oraz numerów porządkowych nieruchomości 
- organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
- prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu gminy
- przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomości ( art.37)
- wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( art. 11 )
- Zgłaszanie WKZ przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków art.13
- Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji
- Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
- Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadomienie WKZ o powyższym
- Działanie w porozumieniu z WKZ w zakresie użytkownika obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej
 
Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 
Do zakresu działania stanowiska należy: 
- Prowadzenie spraw związanych z wodą
a /. Wymiar i księgowanie należności za wodę
b /. Wysyłanie upomnień za zaległości 
c /. Wystawianie rachunków VAT
d /. Uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
- Prowadzenie spraw związanych z czynszem za mieszkania i lokale użytkowe
a /. Wymiar należności za czynsz
b /. Prowadzenie ewidencji analitycznej płatników czynszu
c /. Wystawianie upomnień za zaległości
d /. Wystawianie rachunków VAT
e /. Uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
f /. Sporządzanie umów najmu lokali użytkowych
g /. Wydawanie decyzji administracyjnych o najem lokali 
h /. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją dotyczącą opuszczania lokali z 
tytułu zaległości czynszowych
- Planowanie dotacji na dodatki mieszkaniowe
- Przyznawanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych 
- Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie 
a /. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT
b /. Sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego
 
Stanowisko radcy prawnego
 
Obowiązki służbowe radcy prawnego:
- Wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw spornych bądź odwoławczych
- Opiniowanie pod kątem formalno- prawnym projektów uchwał rady gminy 
- Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
- Opiniowanie decyzji indywidualnych szczególnie skomplikowanych
- Opiniowanie umów długoterminowych lub nietypowych dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub dalekosiężnych skutkach prawnych
- Nadzór prawny nad egzekucją należności gminy
- Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrażania przepisów prawnych
- Prowadzenie kontroli wewnętrznej poszczególnych stanowisk pracy pod kątem przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego
- Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych 
 
Koordynator programu d.s profilaktyki alkoholowej.
 
Do zakresu działań na tym stanowisku należy : 
- Prowadzenie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej
- Opracowywanie rocznego programu działania
- Koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Radą Gminy oraz jej organami w zakresie realizacji programu
- Stała współpraca ze szkołami w zakresie edukacji profilaktycznej
- Przeprowadzanie kontroli terenowej dotyczącej zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- Opracowywanie sprawozdań i informacji
- Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody d.s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnikiem d.s narkomanii.